(Gökmen Ulu / Sözcü – 24 Temmuz 2014)

TÜM yet­ki­nin Çev­re Ba­kan­lı­ğı­’na dev­re­dil­di­ği sa­hil­ler tek tek be­ton yı­ğı­nı­na dö­nü­yor. On­la­rın ba­şın­da da Bod­rum ge­li­yor…

Yar­gı­nın yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ve yı­kım ka­rar­la­rı­na rağ­men in­şa­at­lar sü­rü­yor. Ya­pı­laş­ma­nın sür­dü­ğü cen­net koy­lar­dan bi­ri Usu­luk… Tor­ba­’da­ki Usu­luk Ko­yu, mil­li park sta­tü­sün­dey­di. De­ni­zin bi­tip or­ma­nın baş­la­dı­ğı Usu­luk, ön­ce ta­bi­at par­kı­na

dö­nüş­tü­rül­dü. Çev­re Ba­kan­lı­ğı, da­ha son­ra “Bu­ra­yı me­si­re ala­nı ya­pa­ca­ğı­z” de­di. An­cak ol­ma­dı… Usu­luk ya­pı­laş­ma­ya açıl­dı.

‘Tehlike çok büyük’

Ön­ce ta­pu­lu ve imar­lı ar­sa­ya otel in­şa edil­di. Ar­dın­dan ta­bi­at par­kı ola­rak gös­te­ri­len alan da ote­li ya­pan şir­ke­te 29 yıl­lı­ğı­na ki­ra­lan­dı. Jet hı­zıy­la imar plan­la­rı de­ğiş­ti­ril­di ve lüks vil­la­la­rın in­şa­atı­na baş­lan­dı. Bod­rum­lu çev­re­ci­ler, yar­gı­ya baş­vur­du. Muğ­la 2. İda­re Mah­ke­me­si, imar plan­la­rı­nı 20.02.2014 ta­ri­hin­de ip­tal et­ti. Ka­çak vil­la­la­rın yı­kıl­ma­sı­na hük­met­ti. Ba­kan­lık, ka­rar­la il­gi­li Da­nış­ta­y’­a iti­raz­da bu­lun­du. Son sö­zü yük­sek yar­gı söy­le­ye­cek. Mi­mar­lar Oda­sı ise uyar­dı: Tüm ta­bi­at park­la­rı yok edi­le­cek. Teh­li­ke bü­yük­tür ve ilk to­hum­la­rı Bod­rum’­da atıl­mış­tır.

usuluk2Bun­lar kır eviy­miş!

“Kır evi­” adı al­tın­da böl­ge­ye 98 ul­tra lüks vil­la ya­pıl­dı. Yargının yıkım kararı verdiği vil­la­la­rı ya­pan fir­ma­nın yet­ki­li­le­ri ise “Biz, Çev­re Ba­kan­lı­ğı­’nın iz­niy­le ya­pı­laş­ma­mı­zı ger­çek­leş­tir­di­k” de­di.