(Veli Toprak / Sözcü, 18 Ekim 2014)

Ay so­nun­da açıl­ma­sı için gün sa­yan Ak Sa­ra­y’­da il­ginç bir ağaç dik­me gi­ri­şi­mi ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Erdoğan’ın sarayı için Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce ağaç kestiler. Binayı ise ithal ağaçla süslediler. Ancak o ağaçlar tutmadı. Milletin parası çöpe gitti…

Bin­ler­ce ağaç ke­si­le­rek in­şa edi­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın ko­ri­dor­la­rı­na it­hal ağaç di­kil­di. An­cak ağaç­lar bir tür­lü tut­ma­dı. Dev­le­t bin­ler­ce Eu­ro zarar etti…

Yar­gı­yı din­le­me­di­ler

Ak Sa­ra­y’­da, yar­gı­nın ‘SİT ala­nı­na ya­pıl­dı, ka­çak ya­pı yı­kıl­ma­lı­’ ka­ra­rı­na rağ­men son aşa­ma­ya ge­lin­di. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ema­ne­ti Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ)  ya­pı­lan bi­na, 29 Eki­m’­de­ki Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu­’n­da res­men kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­cak. SÖZ­CÜ, 1 mil­yar TL’­den faz­la har­ca­ma ya­pı­lan saray hak­kın­da il­ginç bir ay­rın­tı­yı or­ta­ya çı­kar­dı.

Ta­ne­si 3 bin Eu­ro

2.jpg670

12. Cum­hur­baş­ka­nı Tayyip Er­do­ğan için yap­tı­rı­lan Ak Sa­ra­y’­ın, çev­re ve bah­çe dü­zen­le­me­sin­de yüz­ler­ce it­hal ağaç kul­la­nıl­dı. Bu ağaç­lar­dan bir bö­lü­mü bi­na içi­ne yer­leş­ti­ril­di. An­cak bu ağaç­lar tut­ma­dı. İlk de­ne­me­de ba­şa­rı­sız olu­nun­ca, ye­ni­den ağaç it­hal edil­di. İkin­ci ve üçün­cü denemede de ağaç­lar tut­ma­dı. Ça­re­siz ka­lan yö­ne­tim, it­hal ağaç fik­rin­den vaz­geç­ti, ağaç­lar sö­kül­dü. Söz ko­nu­su it­hal ağaç­la­rın ta­ne­si­nin 2-3 bin Eu­ro ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Üç kere denediler, yaşatamadılar

Bi­na­nın ko­ri­dor­la­rı­na it­hal ağaç­lar ko­nul­du. Ağaçlar tutmadı. Bunun üzerine ikinci ve üçüncü kez ağaç alındı. An­cak ağaç­la­rın hiç­bi­ri Ak Sa­ra­y’­da ya­şa­ya­ma­dı ve çö­pe git­ti.

aoç