(Adnan Keskin / Taraf – 11 Ocak 2015)

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, köysel dönüşüm mevzuatında değişiklik oldu.

‘İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan ve köylerde merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma ve köy gelişme alanı uygulamalarında (konut-tarım işletmesi-diğer bina ve tesis yapılması) otuz veya daha fazla ailenin kabul ve taahhütte bulunma şartı değişti. Artık, köy merkezlerinde fiziki yerleşim dönüşümü için 10 ailenin başvurusu ve taahhüdü yeterli olacak. Böylece; 10 ailenin başvurusu ve borçlanma taahhüdünde bulunması halinde devlet eliyle ve ihaleli olarak köy merkezlerinde her türlü bina tesis yapılabilecek. 2007 tarihli ‘İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde hemen her yıl yapılan önemli değişikliklere dün yenisi eklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu yönetmeliğin bu kez en son 2010 yılında değiştirilen ‘Köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi’ başlıklı maddesinde yeni değişikliği gitti.

30 AİLE ŞARTI VARDI

Mevcut yönetmeliğin 14.maddesinin 6 fıkrası şu düzenlemeyi içeriyordu: “Merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya Kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında; aileler, otuz ve daha fazla sayıda ailenin kabul ve taahhüt etmeleri ve yapılacak konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesislerin yaklaşık maliyet bedeli ile uygulama yılı kredi miktarı arasındaki farkı Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına defaten yatırmaları şartları ile, konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle birlikte yaptırılarak borçlandırılabilirler. İnşaatların bitiminden sonra hesaplaşmaya gidilir….”

10 AİLE İSTERSE KÖYSEL DÖNÜŞÜM

Bu fıkra dün değiştirildi ve 30 ailenin başvuru ve taahhüdü şartı 10 aileye düşürüldü. Buna göre 1O ailenin istemi ve borçlanma taahhüdü üzerin köy merkezleri de dönüşüme açılacak, türlü bina ve tesisler yapılabilecek. Bu kapsamdaki işler devlet eliyle ve ihaleli olarak yaptırılacak. Değiştirilen fıkranın yerine getirilen ve köy merkezlerinin imara açılmasını kolaylaştıran yeni düzenleme şöyle: “Merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya Kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında, en az on ailenin kabul ve taahhüt etmesi şartıyla konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle ihaleli olarak yaptırılarak borçlandırılabilirler.”

BAKAN İZNİYLE TARIM ARAZİSİ SATIŞI

Bu arada, Anayasa Mahkemesi de, bazı tarım arazilerinin bakan izniyle satılmasına olanak veren yasanın iptal istemini ret gerekçelerini açıkladı. ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanun’da son yapılan değişiklik CHP tarafından AYM’ye taşınmıştı. CHP’nin iptalini istediği düzenlemeler arasında “Yeterli gelirli tarımsal arazilerin (işletme) ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izniyle satılabilir” kuralı da vardı. AYM, bu düzenlemenin yasama yetkisinin devredilemezliği kuralı ile mülkiyet hakkıyla ilgili maddelerine aykırı olmadığına karar verdi. Buna ilişkin gerekçeler de dünkü resmi gazetede yayımlandı.