(KOS Medya, Foto: Facebook/DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu – 23 Ocak 2015)

Bursa Tarım İl Müdürlüğü’nün Bursa Ovasının ortasına kurulması planlanan DOSAB Termik Santrali ile ilgili; tarım, gıda üretimi ve hayvancılık için bir tehlike oluşturmadığını öne sürmesi üzerine “DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu” il müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada santralin doğaya ve Bursa Halkı’na vereceği zararları dikkate almayan Devlet kurumları, görev ve sorumluluklarını yerine getirrmeye çağrıldı.  Basın açıklamasının ardından Platform üyeleri, santralin ÇED dosyasına olumlu görüş veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne siyah çelenk bıraktı. Açıklama şöyle;

10911494_995259343821992_33456573899734126_o

“Basına ve Kamuoyuna:
22 Ocak 2014

SORUYORUZ
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun, Toprak koruma kurul karalarının , Planların UYGULAYICISI ve SAHİBİ KİM ?

DOSAB yönetimi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan DOSAB ‘a komşu tarımsal niteliği korunacak alanda kalan 1. Sınıf sulu mutlak tarım arazisinin “Teknik Alt Yapı Alanı” na dönüştürme plan değişikliği talebi Bursa Büyük şehir belediye başkanlığı tarafından TOPRAK Koruma Kurulunun 04.11.2013 tarihli toplantısının gündemine getirilerek 70 nolu karar ile karar altına alınmıştı.

DOSAB yönetiminin, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğüne plan değişikliği talebine konu olan alanda “trafo ve indirme merkezleri, doğalgaz istasyonları, su kuyuları, atölye ve depolar, arıtma ve su kazanım tesisleri yapılacağı taahhüdüne rağmen söz konusu alanda enerji üretim tesisinin bir parçası olan ve enerji üretim tesisinde yakıt olarak kullanılacak kömürün depolanması, termik santralde yakılacak boyuta ve karışıma getirilmesine ilişkin tesislerin kurulacağı ÇED Proje tanıtım dosyasında ve ÇED raporunda bildirilmesine RAĞMEN;

Verilen taahhüdün yeterli olmayacağından hareketle Toprak Koruma Kurulunun ZMO, ve TEMA üyelerinin önerisiyle söz konusu plan değişikliğinin “enerji üretim tesisi yapılması durumunda tekrar toprak koruma kurulundan izin alınması” şartı ile oy birliği ile onaylanmasına ( 04.11.2013 tarih ve 70 nolu toprak koruma kurul kararı ) RAĞMEN;

“…, Bursa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün kurum görüşü doğrultusunda, Enerji Üretim Tesisi kurulmaması şartıyla, ‘Teknik Alt Yapı Alanı’nda, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyacını karşılayacak trafo ve indirme merkezleri, RMS-A.B.C, doğalgaz istasyonları, su kuyuları ve depoları, teknik alt yapı için gerekli atölye ve depolar, arıtma ve su kazanım tesisleri, dağıtım merkezleri yapılabilir.’ plan notlarına, ‘Teknik Alt Yapı Alanı’nda Telekominakasyon Tesisleri yapılabilir plan notunun eklenmesi’ konulu 20.12.2013 tarih ve 1416 sayılı Büyükşehir Meclis kararına RAĞMEN;

Meslek odaları,sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi partiler gibi 100’ den fazla üyesi olan DOSAB termik santraline hayır platformu, yakın çevresindeki mahalle sakinleri ve halkımızın çoğunluğunun karşı olmasına RAĞMEN

Gelinen süreçte “5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu” ile dayanağını kanunundan alan Toprak koruma kurul kararlarının TC.Devleti ve kamu yararı adına uygulatma ve uygulama görevi olan başta Bursa Valiliği ile Gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünün ÇED olumlu kurum kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiş olması haksız, dayanaksız olduğu kadar baskıcı, dayatmacı yönetim anlayışının kanun tanımaz bir tutumu olarak değerlendirilmiştir.

Halkın haklı talep ve isteklerini görmezden gelerek, Bursa halkının sağlığını hiçe sayan, Bursa Ovası’nın tarımsal üretimine (armuduna, şeftalisine, ayvasına, incirine, zeytinine, sebzesine) toprağına, suyuna, havasına vereceği zararları dikkate almayan, Toprak koruma kurul kararını uygulamayarak plan değişiklik kararındaki stok kelimesinin arkasına sığınan, baskıcı, dayatmacı anlayışa boyun eğen maslahatgüzar Gıda Tarım ve hayvancılık il müdürünü bulunduğu makamın görev ve sorumluluğunu üstlenmeye, tarımdan, insan sağlığından yana tavır almaya davet ediyoruz.

Kanunların, yönetmeliklerin ve planların uygulanmasından ve uygulatmasından sorumlu bütün kurum ve kuruluşların yetkililerini sorumluluk almaya, kendilerine kanunlarla, yönetmelik ve planlarla verilmiş görevlerini halkın, kamunun yararına yapmaları gerektiğini bir kez daha üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, kanun, yönetmelik ve planlara uymayan yetkililer hakkında yasal süreçleri başlatma sorumluluğumuzu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu Bileşenleri”