(Rıfat Doğan / İleri – 11 Mayıs 2015)

Mimarlar Odası’nın açtığı davada bilirkişi raporunun İstanbul silüetini bozduğunu, kıyı kenar çizgisini delerek yapıldığını belirterek planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı bulduğu Maltepe Sahil Dolgu projesini 9. İdare Mahkemesi kamu yararına uygun buldu. Mahkeme bilirkişi raporuna itibar etmedi.

Mimarlar Odası’nın açtığı davada bilirkişi raporuyla İstanbul’un silüetini bozduğu ve imar planı yapılmadan hayata geçirildiği gerekçesiyle planlama esaslarına hukuka ve mevzuata aykırı bulduğu Maltepe sahil dolgu projesi için mahkeme “kamu yararı var” dedi. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunun aksi yöndeki değerlendirmelerine itibar edilmediğini belirterek davayı reddetti.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, davayı reddetme gerekçelerini şöyle sıraladı:

– Planlama alanında özgülenen ana işlevler ve buna bağlı fonksiyonların, kıyılardan yararlanmada kamu yararının gözetileceğine ilişkin temel prensiplere ve bu bağlamda temel kullanım kararlarına uygun olduğu,

– Yapılaşma ve çevre, ekolojik, kültürel, doğa değerlerin korunması uğrunda muhtemel olumsuz etkileri önleme amaçlı plan notlarına hükümler konulduğu,

– Gerekçeli raporda da değinildiği üzere planlama alanının, ulaşım yönünden de çevre bağlantıları açısından en uygun entegrasyonun sağlandığı bir konumda olduğu,

Mahkeme saydığı bu gerekçeler sonucunda bilirkişi raporunun aksi yöndeki değerlendirmelerine itibar edilmemiş olup, dava konusu işlemde, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, hukuk ve mevzuata aykırılık bulunmadığını belirterek Mimarlar Odası’nın açtığı davayı reddetti.

Mahkemenin itibar etmediği bilirkişi raporunda dolgu alanıyla ilgili tespit edilen hususlar şu şekildeydi;

PLAN ÜÇ AY SONRA ONAYLANDI

– Dava konusu sahil düzenlemesi 1. Etap Anroşman inşaatı işinin işe başla tarihi; 12.03 2012 ve işin bitiş tarihi 15.04.2013 olarak kamuoyuna ilan edildiği, buna karşın İstanbul İli Maltepe İlçesi Kıyı Düzenlemesi Balıkçı Barınağı Amaçlı 1/5 bin ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın ilgili bakanlıkça 18.06.2012 onaylandığı bunun ise Kıyı Kanunu’nun 7 ve 14. Maddesi’ne aykırı olduğu,

KENTİN SİLÜETİNİ ETKİLEYECEK KARARLAR ALINDI

– Anadolu yakası ve kent bütününe yönelik rekreasyon festival ve miting su sporları ve spor alanlarına yönelik donatı  ve tesisler ile yüksek kapasiteli açık otopark alanın öngörülmüş olması itibariyle kıyı ve kent silüetini değiştireceğinden plan raporunun 7.1.3.10 Kent Silüeti İstanbul başlığı altında kent silüeti açısından korunması gerekli görülen alanlardan biri olan “Bostancı Maltepe sahil yolundan Dragos’tan Adalar’ın görünümü”  şeklindeki plan açıklamasına aykırı kararlar üretildiği,

– Projede öngörülen 1822 otopark ve 1 milyon miting alanlarıyla spor ve rekreasyon alanlarının sosyal donatı ulaşım altyapısı, erişebilirlik ilişkileri bağlamında yer seçim kriterleri açısından şehircilik ilkelerine uymadığı,

YÖNETMELİKTE “MİTİNG ALANI” YOK 

– Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 1/5 bin ve 1/1000 imar plan lejantınları içinde “Miting Alanı” lejantının bulunmadığı, plan paftasında ve lejantında kıyı kenar çizgisinin işlenmemiş olduğu, plan paftası ve plan notlarında spor alanı, rekreasyon alanı festival alanı için yapılanma koşullarına yer verilmediği görüldüğünden dava konusu planların bu yönüyle planlama tekniklerine uygun olmadığı,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından  2012’de başlatılan ve Erdoğan’ın bu yıl 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında miting yaptığı Maltepe sahili dolgu alanının uzunluğu 3,5 kilometre, denize doğru eni 400 metre. Toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanın 101 hektarının dolgu alanı oluşturuyor. Projede 2 bin 865 araç otoparkı, 76 otobüs otoparkı, 255 bin metrekare yaya yolu, 24 bin metrekare lale bahçesinin yanı sıra, spor ve çocuk oyun alanları, 10 adet çeşme, kültür ve aktivite alanında sergi mekânları, seyir platformları bulunuyor.