(Rıfat Doğan / İleri Haber – 30 Temmuz 2015)

Taksim Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesinin de içinde yer aldığı Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planın iptal kararını bozan Danıştay 6. Dairesi, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planıyla ilgili iptal kararını da bozdu.

Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesini de kapsayan Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planının iptal edilmesiyle ilgili kararı bozan Danıştay 6. Dairesi, “Beyoğlu Kentsel Sit alanı koruma amaçlı nazım imar planı”yla ilgili iptal kararını da bozdu. Daire, iki planla ilgili iptal kararını da aynı tarihlerde bozarken, kararladaki gerekçelerin aynı olması da dikkat çekiyor.

PLANDA TAKSİM CAMİ PROJESİ VAR

Beyoğlu’nun 1993’te ‘kentsel sit alanı’ ilan edilerek korumaya alınan bölümü için hazırlanması gereken ‘koruma amaçlı’ imar planları 18 sene boyunca hazırlanmamıştı. İBB tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Taksim Cami projesi ve Galatasaray Katlı Otoparkı dahil, bir çok projenin dayanağı olan plana Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği’nin açtığı davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi, iki yıl önce iptal kararı vermişti.

Dernekler, dava gerekçelerinde şu sebepleri belirtmişti:

– Planın hazırlık aşamasında gerekli katılım sağlanmadı, ve duyuru araçları kullanılmadı

– Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Haliç tersaneleri gibi korunması gerekli en önemli alanlar ‘özelleştirme’ ‘kentsel yenileme’ veya ‘turizm alanı’ ilan edilerek koruma planı kapsamı dışında bırakıldı

– Beyoğlu – İstiklal Caddesi’ndeki yapılar kültürel kullanımla sınırlandırılmayarak yerine turizm-ticaret-hizmet alanı olarak ilan edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSEL VERİLER İÇERMİYOR

Danıştay, İBB’nin itirazı üzerine İdare Mahkemesince 25 Eylül 2013’de verilen iptal kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine varıldığını belirtti.

Danıştay, iptal kararını bozma gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“İdare Mahkemesince yukardaki hususların değerlendirildiği, tespitlerin bilimsel ve somut verilerle ortaya konulduğu yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması amacıyla aralarında şehir plancısı, mimar, ulaşım uzmanı ve sanat tarihçisinin bulunduğu, aynı zamanda üniversite öğretim üyesi olan, yurdun farklı üniversitelerinde görev yapan, alanında uzmanlığı bilimsel çevrelerce kabul görmüş kişilerden oluşan yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle yeniden karar verilmesi gerekmektedir.”

KOPYALA YAPIŞTIR KARAR

Danıştay’ın kararında ilginç olan iki nokta bulunuyor. 6. Daire, daha önce Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını öngören  Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planın iptaliyle ilgili bozma kararında da benzer bir gerekçe sunmuş ve bilirkişi raporunun bilimsel veriler içermediğini belirterek yeni bir bilirkişi raporu istemişti. Daire, o kararında yurdun farklı üniversitelerinde görev yapan kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti talep etmişti. Daire’nin verdiği kararda ikinci bir ilginç nokta da iki kararın 31 Mart tarihinde verilmiş olması.

Dernek adına davayı açan avukat Pervin Çelik, iptal kararının bozulmasıyla ilgili “Bozma kararından sonra söz konusu plan geri gelmiş yani yeniden uygulanabilir hale geldi” dedi.