(Rıfat Doğan / İleri Haber – 2 Şubat 2016)

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi daha önce çitlerle çevirip, halka kapattığı yaklaşık 30 bin metrekarelik Albatros Parkı’nı bu kez ihaleye çıkardı. 172 milyon TL bedelle 11 Şubat’ta ihalesi yapılacak yeşil alanda ticaret merkezleri, konut, turistik ve eğlence tesisleri yapılabilecek.
Yapılaşmaya açılacak olması nedeniyle tartışmalara neden olan Büyükçemece’deki Albatros Parkı bu kez “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yöntemiyle ihaleye çıkarılıyor. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 11 Şubat’ta ihaleye çıkaracağı 30 dönümlük yeşil alan için çevre örgütleri eyleme hazıranıyor.

CHP’Lİ BELEDİYE YEŞİL ALANINI İHALEYE ÇIKARIYOR

Belediye Albatros ile ilgili ihale ilanında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 29.347,87 m² alana sahip imarlı taşınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.”

AVM, KONUT VE EĞLENCE MERKEZLERİ YAPILABİLECEK

Yeşil alanın ihale bedeli olarak 172 milyon TL belirleyen belediye,  alanda Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işlerinin yapılabileceğini belirtti.

YURTTAŞLAR EYLEME HAZIRLANIYOR

Yurttaşlar ise tepkili. Daha önce Diren Büyükçekmece adı altında bir araya gelen ilçe sakinleri, ihale ve parklarının bir rant alanı haline gelmesine karşı eylem yapacaklarını belirtti.

Büyükçekmece Belediyesi, yaz aylarında parkın etrafını çitlerle çevirmiş ve ağaçları kesmişti. Buna karşı duran yurttaşlar eylem yapmış zaman zaman zabıta ve polis bu eylemlere saldırmıştı. Tepkiler üzerine belediye geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Albatros Parkı ile ilgili ihale ilanı şu şekilde:

“ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 – İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 – İşin Adı: “Belediye Mülkiyetinde Bulunan Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaza Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi” işidir.

3 – İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Atatürk Mahallesi 516 ada 5 parsel sayılı 29.347,87 m² alana sahip imarlı taşınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

4 – Muhammen Bedel: 172.000.000,00-TL+KDV(Yüzyetmişikimilyon-Türklirası)

5 – Geçici Teminatı: 5.160.000,00- TL (Beşmilyonyüzaltmışbin-Türk Lirası)

6 – İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 Büyükçekmece / İstanbul

b) Tarihi ve Saati: 11.02.2016 – 10:00

7 – Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 11.02.2016 – 09:00

8 – Tekliflerin Verileceği Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece / İstanbul

9 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2016 yılına ait):

– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. İhale üzerine kaldığında noter tasdiki Ortaklık Sözleşmesi yapılacaktır.

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler sunmak zorundadırlar.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de İş hacmini gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

Banka Referans Mektubu:

Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) tutarında banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir
İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 15.000.000,00-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)’ den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir

j) İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 30.000 m² veya en fazla 4 (dört) sözleşme kapsamında ise bitirdikleri en az toplam 60.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iş deneyim olarak kabul edilecektir.

Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70’ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinelerini temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

Ortaklık olması halinde; pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

10 – Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Beüyükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 2.500-TL (İkibinbeşyüz – Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

11 – Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (11.02.2016 Perşembe) saat 09:00’a kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Yazı Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.”