(Ordu Olay– 21 Mart 2016)

Kumru ilçesinde, bir özel şirketin Kuşnefak Kalesi ve mesire yerinde yapmak istediği taş ocağı projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” kararı Danıştay tarafından bozuldu.

Akçadere köy statüsünde iken muhtarlık tarafından açılan dava, Ordu’nun Büyükşehir olması nedeniyle köy muhtarlığının köy tüzel kişilik hakkının ortadan kalması nedeniyle dava belediyeye geçmişti. Bu nedenle Akçadereliler davaya müdahil olmuşlardı. Yerel mahkeme bu talebi ret etmişti. Yöre insanlarının çadır direnişleri de uzun süre devam etmişti. Taş ocağı için şimşir ormanı kesilmişti ama şirket faaliyete başlayamadı. Yöre insanları davayı Danıştay’a temyiz ederek haklarında ısrarcı oldular. Danıştay 14. Dairesi yerel mahkemenin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını bozarak, ‘ÇED Gereklidir’ kararı verdi.

Danıştay 14. Dairesi’nin karar kısaca şöyle:  “… Davaya konu tesisin işletileceği proje sahasının 16,38 hektar olması nedeniyle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, dosyada bulunan bilgi ve belgelerden; ruhsat sahasının 91,05 hektar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda; ruhsat alanı 91,05 hektar olan ve Yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunun ÇED sürecine tabi olduğu ve çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilemeyeceği açık olup, 16,38 hektarlık alan için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacı ve davacı yanında davaya katılan müdahiller vekili tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca …kararın BOZULMASINA, …oybirliği ile karar verildi.”