(Alper Tolga Akkuş / Yeşil Gazete – 22 Nisan 2016)

Geçtiğimiz hafta içinde Kırklareli Merkeze bağlı, Çukurpınar köyünde kurulmak istenen Taş ocağı ve Kırma eleme tesisi ile Istrancalar’daki Demirköy Bakır Madeni arama  sondaj projesimahkeme kararları ile iptal edildi. .

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli Temsilcisi Göksal Çidem‘in iki karara ilişkin hepimize ümit aşılayan mektuplarını paylaşıyoruz.

Çidem’in dileği bizim için de geçerli, “Dilerim size hep iyi haberler veririz

Kırklareli Çukurpınar

Merhabalar..

Kırklareli Merkeze bağlı, Çukurpınar köyünde kurulmak istenen Taş ocağı ve Kırma eleme tesisine karşı açılan davayı Muhtarlık kazandı. Danıştay da onadı..
Dilerim size hep iyi haberler veririz.
Bilgi notu ve görseller ekte.

“Istrancalardaki yaşamı savunmak adına tahribatı durdurmak için verdiğimiz mücadele de iyi haberlerden bir yenisi daha geldi. Bir zamanlar Kakava şenliklerinin yapıldığı Şeytandere’den sonra, Çukurpınar köyü içme suyu kaynaklarının yanı sıra, Ergene kaynaklarından biri daha kirlenmekten yok olmaktan şimdilik kurtuldu.

a
Kaynaklar yaşamsal öneme sahiptir. Kaynak yok olursa, Köylerde yaşayanların ve doğal hayatın varlığı söz konusu olamaz. Kaynaklar vahşi madencilik ile yok edildikçe Ergene’nin hayata dönmesini beklemekte hayaldir. Toprağı, suyu ve havayı korumak gelecek nesillere karşı asıl sorumluluğumuzdur. Asıl olan ne kadar temiz su, ne kadar kirlenmemiş toprak, ne kadar orman bıraktığımızdır. Bunu yapmak için de bilimsel verilerle desteklenmiş hukuksal mücadele şarttır.

Bugün ve gelecek nesiller adına verdiğimiz mücadelede hukuki kazanımlar elde ediyoruz. Trakya Platformu bu mücadelede en büyük destek ve katkıyı sunuyor. Bilim ve Hukuk kurulunda ki uzmanların değerlendirmeleri ve raporları ile STK’lar, yaşamı savunan Belediye Başkanları ve Muhtarlar yaşam alanlarını korumak için bilimsel ve hukuksal veriler desteğinde mücadeleyi sürdürüyorlar.

a1

ÇUKURPINAR KÖYÜ mevkiinde yapılması planlanan KALKER OCAĞI ALAN GENİŞLEMESİ VE KAPASİTE ARTIRIMI, KIRMA-ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak KIRKLARELİ Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir Kararı”na karşı açılan davaya, Trakya Platformu Bilim ve Hukuk kurulunun destekleri ve Kırklareli Barosu Çevre Komisyonu katkılarıyla karar iptal edilerek, Danıştay Ondördüncü Dairesi tarafından da onandı.

Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kararında” hukuka uyarlılık bulunmadığını, keşif ve bilirkişi incelemesine de gerek görülmeyerek, dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verdi.

Aynı bölgede, firma tarafından 04/07/2013 tarihinde Köy Muhtarlığına bilgi verilmeden patlama yapılmış, Muhtarlığın itirazları ve suç duyurusu ardından, yaşananların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesini müteakip, İlgili Firmaya da 2872 sayılı çevre kanunu gereğince 16,929.00 TL para cezası uygulanmıştı.

Istrancalarda ki yaşam savunucuları, Çukurpınar köyünü haklı mücadelesinde hiç yalnız bırakmadı.5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği köy kahvesinde yapıldı.

a2

Etkinliğe, Bulgaristan Istranca Park Eski Directörü Petko NANCHEV ve Sofya Avcılık ve Balıkçılar Birliği Eksperi Dimitar NANCHEV , Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Bülent KAÇAR, Kırklareli Barosu Çevre Komisyonu üyesi Av. Burak Uğur GÜLBAY, DAYKO Vakfı Kurucu Başkanı Nusret TÜRKKAN, Kırklareli TMMOB İKK ve ZMO İl Temsilcisi Erol ÖZKAN ile Kırklareli Kent Konseyi Bileşenleri ve Armağan Köyü Muhtarı Recep DAL, ile köylülerin katılımıyla dünya çevre gününde, yerelde yaşayanlar süreç hakkında bilgilendirilmişti.

Açılan dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulması için Kırklareli Valiliği temyiz aşamasında kararın bozulması yönünde verdikleri dilekçe üzerine Danıştay Ondördüncü Dairesi oy birliği ile verdiği kararda “Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına 23/02/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi” denilmektedir.

a3

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele eden yaşam savunucuları yine kazandı.

Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa’nın 36. Maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak, dava açan Belediye Başkanları, Yurttaşlar, Muhtarlar ve DAYKO Vakfı “çevre hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler.

DAYKO gönüllüleri olarak, Istrancanın doğal varlıklarını ve kültürünü yok edecek yeni projelere karşı Anayasal haklarımız ve ödevlerimiz gereği “Çevre hakkı ve ödevini” yerine getiriyoruz.

Yaşam alanlarını korumak için DAYKO VAKFI, Yurttaşlar, Muhtarlar, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte, bilim ve hukuk ile işbirliği içerisinde yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

Göksal Çidem – Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli Temsilcisi

Istrancalar yine kazandı

Merhabalar..

Nisan ayı içersinde Istrancaların lehine 3, karar. Demirköy Bakır Madeni arama sondaj projesine Edirne İdare mahkemesi dur dedi. İptal kararı verdi.

ISTRANCALAR YİNE KAZANDI. DEMİRKÖY BAKIR  MADENİ SONDAJI İPTAL

Kırklareli, Demirköy İlçesi ve Balaban köy arasında ki   toplam 2831.75 hektar, (28,317 dekar) alanda    91 adet sondaj noktasında,   gerçekleştirilmesi planlanan  ‘Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması’ projesine, Kırklareli Valiliği  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)  “Çevresel Etki  değerlendirmesi Gerekli Değildir” açıklaması  29/05/2015 tarihinde   duyuru yapılmasının ardından  “Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararın/işlemin iptali talebiyle  Edirne İdare açılan dava sonucu Bilirkişi incelemesi ardından İdare Mahkemesi İPTAL kararı verdi.

a4

Demirköy genel görünüm…

Istrancalar Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından biri olup, Özellikle de Ruhsat alanı yaban hayatın yaşam alanıdır. Söz konusu ruhsat alanı içinde yüzlerce su kaynağı ve bunların bitişiği ile oluşan onlarca dere içilebilir saflıktadır.

SONDAJ SAHASI DEMİRKÖY İLÇESİNİN İÇME SUYU SU KAYNAKLARININ BULUNDUĞU ALANDIR.

Demirköy içme suyu kaynaklarının da bulunduğu bölgede  eşsiz flora ve faunasıyla, Istrancalar’ın nadir eko sistemlerinin bulunduğu  bölgede  telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmasına engel olmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak, her platformda  yaşamı savunmaya devam edeceğiz..

Edirne İdare Mahkemesi, Bilirkişi Raporuna göre 2016/262 sayılı kararında 1970’li yıllarda 56 kuyuda 4163 mt, 19 kuyuda da 2086 mt sondaj yapıldığı, bu çerçevede buradaki çalışmanın klasik bir rezerv belirlemeye yönelik bir çalışmadan çok, maden işletmesine geçilmeden önce yapılan bir detay çalışmayı ortaya koyma anlamına geldiği, Kırklareli Demirköy İlçesinin ekolojik tarımın, bu ilçelerde ormana bitişik köyler ise orman içi tıbbi-aromatik bitki toplayıcılığı ve organik arıcılık faaliyetlerinin, organik hayvancılığın ve ipek böcekçiliğinin geliştirileceği alanlarda gösterildiği, Demirköy ilçesinde geliştirilecek turizm yapısında ekolojik turizmin ön planda tutulacağı, bu durumun sahada yapılacak bakır madenciliği işletilmesi için uygun olmadığı, Ayrıca PTD dosyasında yer altı ve yer üstü su kaynakları ile eksiklikler olduğu bilirkişi raporunda ortaya konmuştur.

a5

Sondaj alanına bakış…

Sonuç olarak; Proje Tanıtım Dosyasının eksik ve yetersiz olduğu, Davalı idare ve Müdahil şirketin itirazları raporda yer alan bilimsel saptamaları kusurlandırıcı nitelikte bulunmadığından, dava konusu işlemin Oy birliği ile İPTALİNE karar verilmiştir” denilmektedir.

DAYKO gönüllüleri olarak, Istrancanın doğal varlıklarını ve kültürünü yok edecek yeni projelere karşı Anayasal haklarımız ve ödevlerimiz gereği “Çevre hakkı ve ödevini” yerine getiriyoruz. Yaşam alanlarını korumak için DAYKO VAKFI, yurttaşlar, muhtarlar, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte, bilim ve hukuk ile işbirliği içerisinde yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

Göksal Çidem – Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli Temsilcisi