(Duyuru, 6 Aralık 2016)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ekolojik yıkım getiren politikaların gemi azıya aldığı bir dönemde İstanbul ve Trakya’nın yaşam kaynağına ölümcül bir darbe indirecek bir karara imza atmıştır. Bu skandal karar ile, tarım alanları, orman alanları, yeraltı se beslenme alanları gibi ekolojik bütünlüğün vazgeçilmez öğeleri, İstanbul ilçesi Silivri’de ve Tekirdağ ilçesi Çerkezköy’de birer kömürlü termik santral kurulması planıyla yok edilmek isteniyor. Biz yaşam savunucuları bu projelere karşı koymanın ön adımlarından biri olarak, aşağıdaki dilekçe metniyle itiraz gerçekleştirmek üzere,  9 Aralık 2016 Cuma günü, saat 12:00’da Balmumcu’da, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşuyoruz.

Bakanlık, 27/10/2016 tarihinde şehrin anayasası olarak nitelendirilen 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda bir değişikliğe giderek, Silivri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 485 hektar büyüklüğündeki alanın, ‘’Enerji Üretim Alanı’’ olarak tanımlanması kararı almıştır. Bu ‘’Enerji Üretim Alanı’’nda, hava kirliliğinin çok ciddi bir problem haline geldiği, içme suyu rezervleri sürekli azalan ve büyük bir susuzluk krizini bekleyen İstanbul’da bir termik santral projelendirilmek isteniyor. Üzerimize üzerimize dünyanın sonunu getirecek şekilde koşan iklim değişiklğine karşı tedbirler alması gereken AKP hükümeti, doğaya daha da çok CO2 salmaya ant içmiş gibi hareket ediyor.

İstanbul’a ve Trakya’ya İstanbul ve Trakya halkını oluşturan tek tek her bireyin ve bu eksosistemin yuva verdiği tek tek tüm hayvanların varolma hakkına, ormanın, tarımın, suyun ve havanın canlılığına savaş açan bu kararın karşısında duruyoruz, biz yaşam savunucuları; yaşamın düşmanlarına, yaşam denen şey varolduğu sürece direneceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Ve İstanbul ve Trakya için termik santrale karşı direnişin adımlarını birlikte atıyoruz. 9 Aralık 2016 Cuma günü, saat 12:00’da Balmumcu’da, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşuyor, yapacağımız basın açıklaması sonrası, aşağıda metni bulunan dilekçelerimizi müdürlüğe teslim ediyoruz.

Yaşamın ve varolma hakkımızı sonuna dek savunacağımız bilinsin.

Termiğinize karşı direnişimiz. Haydi bakalım.

Dilekçeyi indirmek için tıklayınız

 

DİLEKÇE

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kanalı ile
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA
ANKARA

“Bakanlığımızın 02/11/2016 tarihli ve E.17786 sayılı yazısı ile bildirilen; toplamda 545 hektar büyüklüğündeki alanda öngörülen ‘’EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali’’nin ilimiz Silivri İlçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 485 hektar büyüklüğündeki alanın, ‘’Enerji Üretim Alanı’’ olarak (F20 plan Paftası) planlanmasına ilişkin düzenlenen ve Bakanlığımızca 27/10/2016 tarihinde onaylanan ‘’İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği’’, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereğince 14/11/2016 – 13/12/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan Panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.”

açıklamanıza istinaden:

Anayasa`nın 56. Maddesi şöyle demektedir: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığım şehir olan İstanbul’un ve Trakya‘nın tarım topraklarının kirletilmesine, Istrancalar’ın asit yağmurları ile telef olmasına, su havzaların tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıldan bu yana süregelen bir yaşam varlığının yok edilmesine karşı anayasal hakkımı kullanarak; söz konusu ‘’1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğine alta sıralanan gerekçelerim doğrultusunda iptalini talep ve itiraz etmekteyim:

  • Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak adı geçen alan, yürürlükteki Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi”, “Orman Alanı”, “Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı”, “Yeraltı Suları Beslenme Alanı” kapsamında bulunmaktadır. İstanbul İl sınırlarındaki bölümü ise “Ağaçlandırılarak Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alan” olarak yer almaktadır. Buna rağmen bile bile bu alanda kömürlü termik santralleri kurmak için planlarda değişiklik yapmak, 1. derece deprem kuşağını plandan kaldırmakla eş anlamlı olacaktır. Yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarına işlenmesine yönelik olarak plan değişiklikleri ile kömüre dayalı termik santrallerin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapı hazırlanması ile İstanbul’un klimasına, Trakya’nın yaşam kaynaklarına indirilmiş darbe olmuştur.
  • Tüm bunlara ek olarak planlarda termik santrallerin bölgeden çıkarılacak linyit ile işletileceği belirtilmektedir. Linyitin kül içeriği ve ortaya çıkan diğer kirletici salımları, taş kömürüne göre daha yüksek durumdadır. Linyitle çalışması planlanan termik santraller bölgede yaşayanlarda ve termik santrallerde çalışan işçilerde ciddi sağlık problemlerine yol açacaktır.
  • Bu kömürlü termik santral projelerinde yakılarak kullanılacak olan kömürler, herhangi bir şekilde yönetimi mümkün olmayan zehirli cüruflar ortaya çıkaracaktır. Diğer kömürlü termik santral projelerinde de olduğu gibi, içinde kansere sebep olan Radon gazı da bulunan ve zaman içinde bir tepe boyutuna gelen bu küller için doğal alanlar içinde bir cüruf döküm sahası belirlenmesi gerekecektir. Bu küller ve zehirli içerikleri, yağmurlar ile yer altı sularına karışacak, rüzgarlar ile insan ve hayvanların yaşadığı yerlere taşınarak canlı yaşamını tehdit edecektir. Bölgenin tarımı bu sebeplerden ötürü zaman içinde tükenme noktasına gelecek, Trakya’nın ekonomik hayatını tehdit ederek insanların geçim kaynağını elinden alacak ve Trakya’da var olan huzuru yok edecektir.
  • Termik santrallerin kurulması halinde, Istrancalar üzerinden gelen ve yılın dokuz ayı esen kuzey rüzgarları, Trakya, Marmara ve İstanbul’u kömür partiküllerine boğacak, tarım alanlarındaki ayçiçeği, buğday tarlalarını sebep olacağı asit yağmurları ile tahrip edecektir. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgesi insanları hastalık tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.
  • Kömürlü termik santrallerin kurulacağı ve Çerkezköy Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak ilan edilen alan ‘’Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı, Yeraltı Suları Beslenme Alanı” kapsamında bulunmaktadır. Özellikle İstanbul susuz kentler kapsamında iken, bu kömürlü termik santral projelerinin inşası için su beslenme alanlarının tercih edilmesi, soğutmada kullanılacak milyonlarca ton suyun termik santraller için kullanılacak olması anlamına gelecek, bir yandan yer altı su kaynaklarında ciddi oranda kirlilik oluşurken diğer yanda susuzluğun yeni boyutunun kapısını aralayarak geri dönüşü olmayan bir tahribatla büyük yaşam tehdidi oluşturacaktır.
  • Uluslararası sözleşmelere ve Anayasa ve mevzuatta belirtilen yükümlülükler dikkate alınmamıştır. Anayasa’nın 90. Maddesi’ne göre Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 4990 sayılı “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve bu sözleşmenin uygulama protokolü olan 5836 sayılı Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye, iklim değişikliğinin tehlikeli olduğunu, sera gazlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini kabul etmiştir. Bu konu ulusal mevzuatta açık olmasına, plan değişikliği ile ortaya çıkacak projenin sağlayacağı etkilerin bilinmesine rağmen ve aşırı iklim olayları 2015 yılında ülkemizde rekor kırmışken planlanan projenin iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya taşıyacağı gerçeği dikkate alınmamıştır.

 

 

Çevre Düzeni Planlarındaki plan değişikliği sadece basın, sivil toplum kuruluşlar ve meslek odalarının değil vatandaşların da büyük tepkisi olduğu gibi benim ve çevrem için de ciddi tehditler taşımaktadır.

 

Bu kapsamda; 27/10/2016 tarihinde onaylanan “İstanbul İli 1/100000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği’’ne itiraz etmekte, bu değişikliğin iptalini talep etmekteyim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. . . . / 12 / 2016

Adı Soyadı:

İmza:

Adres:

Tel: