(KOS Medya – 17 Kasım 2017)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi için plan değişikliğini onayladı. Böylece Bakanlık, artan öğrenci sayısını bahane eden İzmir Ticaret Odası’nın rant artışı teklifini geri çevirmeyerek mevcut durumdaki ağaçların kesilmesinin yolunu açtı.

Son dönemde AKP hükümetinin en yetkili isimleri her fırsatta kentlere ihanet ettiklerini, sorumlu olduklarını açıklıyorlar. Ancak bu açıklamaların samimi olup olmadığını anlamak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nin “imar duyuruları” sayfasına bakmak yeterli olacaktır. 02.11.2017 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sayfasında; “Bakanlığımızın 18.10.2017 tarihli ve E.18280 sayılı yazısı ile; onaylandığı belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesince, İzmir İli, Balçova İlçesi, 1449 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir. Onaylı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Plan Açıklama Raporları 02.11.2017-04.12.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.” şeklindeki bir duyuru ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin öğrencileri başta olmak üzere bütün bileşenlerinin yaşamlarını etkileyecek bir plan değişikliği tepeden inme şekilde kente dayatılmış oldu

Çevre Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimleri devre dışı bırakarak imar mevzuatına aykırı bir plan değişikliğini kamu yararına aykırı bir şekilde onayladı. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi göre Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi ilgili Belediye Meclisinin görevleri arasında bulunmaktadır. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (h) bendinde; “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek “ şeklindeki hüküm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır.

Kendini İnkar Eden Bakanlık

Bakanlık 644 sayılı KHK’ya aykırı işlem tesis etmiştir. Şöyle ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , işine geldiği zaman yürürlükte bulunan imar mevzuatını hatırlayan işine gelmediği zaman da kulağının üstüne yatmakta hiç beis görmemektedir. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.yasa hükmünde 2(h) kapsamında onay işleminde ilk şart “ İlgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan” şeklindeki hüküm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi şartlarda plan onaylayabileceği açık bir şekilde belirtilmektedir.

İhtiyaç Bahane Rant Şahane

Bakanlıkça onaylan imar planı değişikliği ile mevcut durumda yer alan “Eğitim Tesis Alanı(Üniversite Alanı) olarak planlı olan alanda yapılaşma koşulları Emsal:1.50′ Yençok: 30.80 m’den Emsal:2.00, Yençok: 30.80 m’ye çıkarılmıştır. Yani mevcut durumda yer alan 57.030,75 m² inşaat alanı 76.041,16 m²’ye çıkarılarak 19.010,41 m² inşaat artışı sağlanmıştır. Onaylanan imar planı değişikliğinde yüksekliğin değişmemesi ve mevcut durumda yer alan ağaç dokusu(Plan notlarında mevcut durumda yer alan ağaçların korunmasına sağlayacak herhangi bir plan bulunmamaktadır) ve mevcut binalar dikkate alındığında önerilen yeni 19.010,41 m²’lik inşaat alanın ağaçların bulunduğu bölgede gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

Onaylanan plan değişikliğinin hayata geçmesi sonucunda İzmir Ticaret Odası tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne Bakanlık eliyle rant aktarılmış olacak, üniversitenin asli bileşenleri beton bloklar arasında sağlıksız bir şekilde bilgi üretim süreçlerine devam edecekler.

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=578

Duyuru 154