Haber

Published on Ocak 11th, 2018 | by Kuzey Ormanları Savunması

Saray Belediyesi’nden Trakya’nın doğasını katledecek Türk Akımı projesine olumsuz görüş

(Saray Gazetesi – 11 Ocak 2018)

Saray Belediye Başkanlığı, Tekirdağ – Saray ilçesi sınırları içerisinde 40 kilometreden fazla ilerleyerek, Saray’ı adeta ikiye bölecek Türk Akımı Doğalgaz kattı kara kısmına olumsuz görüş bildirdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan görüş yazısında Türk Akımı Boru Hattı’nın Saray sınırları dâhilinde birinci öncelikli tarımsal niteliği korunacak alanlardan, ormanlardan, su havzalarından, meralardan ve kırsal yerleşim alanlarından geçeceği yazılarak,  “Boru hattı güzergâhında patlatma yapılacağı” belirtilmiştir.

Patlatma sırasında oluşacak gürültü ve rüzgârında etkisiyle toz kirliliği projenin güzergâhına yakın yerleşim alanlarında yaşayan insan ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle insan ve canlılara verilecek olumsuz etkileri görüldüğünden güzergâh kurumumuz açısından uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Saray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Türk Akımı Doğal gaz Hattı Kara Kısmı’na çevreye vereceği zarar nedeniyle olumsuz görüş verdi. Saray Belediye Meclis Ocak Ayı 1. Olağan Toplantısı’nda da oy birliğiyle kabul edilen görüş şu şekilde:

TARIM VE ORMAN ALANLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

“Söz konusu proje belediyemiz sınırlarında yer alan Bahçeköy Mahallesine giriş yapmakta olup, Bahçeköy Mahallesi ve Ayvacık Mahallesinde bulunan Orman Alanında devam etmektedir. ÇED başvuru dosyasında da belirtildiği gibi gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin geçiş güzergâhları incelendiğinde hattın ilk 27 km’de orman alanlarının, 27 km sonrasında ise tarım arazilerinin yoğun olduğu bir bölgeden geçmesi söz konusudur. ÇED Başvuru Dosyasında, ‘faaliyet konusu hattın inşası sırasında, doğal gaz taşımada kullanılacak boruların yerleştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi işlemleri yer almaktadır. Bu kapsamda taşımada kullanılacak boruların yerleştirilmesi amacıyla hattın geçeceği güzergah üzerinde bulunan bitkisel toprak sıyrılarak alınacak ve inşaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra tekrar hat üzerine serilmek amacıyla depolanacaktır’ denilmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ ALINMALIDIR

Ancak söz konusu proje dosyasında Orman alanında yapılacak faaliyet sonrası tahribatın nasıl ve ne şekilde hangi yöntem ve proje ile giderileceği belirtilmemiş olup bölgedeki fauna ve floranın zarar göreceği açıktır. Bu nedenle Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü’nden ve Tekirdağ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmalıdır.
Ayvacık mahallesinde bulunan hem 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında işaretlenmiş hem de TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliğinde yer alan Ayvacık Baraj Havzası Koruma Alanlarından “Kısa Mesafe Koruma Alanı, Orta Mesafe Koruma Alanı ve Uzun Mesafe Koruma Alanı’ bölgelerine söz konusu güzergahın bir bölümüne denk geldiğinden TESKİ’den uygun görüş alınmalıdır.

Ayrıca 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre düzeni Planına göre söz konusu güzergah ‘Yer altı suyu besleme alanı’ ve ‘Aşırı yer altı suyu besleme alanında’ yer aldığından Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliğinde belirtilen hususlar geçerli olup DSİ Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmalıdır.
Projenin uygulanacağı hatta 1. derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bu nedenle Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınmalıdır.

BORU HATTI YERLEŞİM ALANLARININ ÇOK YAKININDAN GEÇMEKTEDİR

Tekirdağ İl İdare Kurulunun 11/11/1993 tarih ve 271 sayılı kararı ile onanan Kavacık Mahallesi köy yerleşik alan ve civarı sınırı projeye 478 metre mesafede olup yerleşim alanın büyük bir kısmı inceleme bölgesi içerisinde kalmaktadır.
Kavacık Mahallesi 59 nolu parsele ait Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/03/2017 tarih ve 4035 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Akaryakıt ve LPG istasyonu planı proje güzergahının projeye olan yaklaşık uzaklığı 90 metredir.

Kavacık mahallesi 180 nolu parselde “Mezbaha” amaçlı nazım ve uygulama imar planı çalışması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından halen devam etmektedir. Proje Güzergahına olan uzaklığı yaklaşık 500 metredir.
Saray 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yaklaşık 436 hektarlık alanı inceleme bölgesi içinde olup projeye yaklaşık uzaklığı 400 metredir.

Çukuryurt Mahallesi,  18.06.1998 tarih ve 2 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanan sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli mevzii imar planı olan 127 ada 3 nolu parselin projeye olan uzaklığı yaklaşık 26 metredir.

Proje güzergâhında yer alan 31.08.1998 tarih ve 346 sayılı Tekirdağ İl İdare Kurulu kararı ile onanan Çukuryurt Mahallesi köy yerleşik alan ve civarı sınırının uzaklığı yaklaşık 660 metredir ve yerleşim alanının neredeyse yarısı inceleme alanı içerisindedir. Bu alanda ayrıca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.12.1997 tarih ile onayladığı Çukuryurt Mahallesi yeni yerleşim alanı planının tamamı yer almaktadır ve yaklaşık uzaklığı 180 metredir.
Kurtdere Mahallesi, 2192 nolu parselde Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 26.06.1996 tarih ve 411 sayılı karar ile onanan 1/1000 ölçekli Ytong sanayi uygulama imar planı bulunmaktadır ve projeye denk gelen bu parselin güzergaha olan uzaklığı yaklaşık 30 metredir.

Kurtdere mahallesi 1311 nolu parselde 09.07.2015 gün ve 243 sayılı Belediye meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Rüzgar enerji Santrali mevzii imar planı yer almakta olup, projeye olan uzaklığı yaklaşık 250 metredir.
Kurtdere mahallesi, 739 nolu parselde Tekirdağ İl Genel Meclisi 03.03.2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Akaryakıt ve LPG istasyonu planı bulunmaktadır ve proje güzergahına uzaklığı yaklaşık 68 metredir.
Ayrıca; 11.07.2001 tarih ve 714 sayılı Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından onaylanan Kurtdere Mahallesi köy yerleşik alan ve civarı sınırının tamamı ve bu alan ile belirlenmiş köy yerleşim alanın tamamı projenin inceleme bölgesi içindedir. Proje güzergahına olan yaklaşık uzaklığı 230 metredir.

Proje güzergahının inceleme bölgesine Servi Mahallesi meskun alanının tamamı yer almaktadır ve yaklaşık uzaklığı 650 metredir.

Osmanlı Mahallesi 999 nolu parselde yer alan 1 derece arkeolojik sit alanında olan Kocahöyük Tümülüsü proje güzergahına yaklaşık 280 metre uzaklıktadır bu nedenle Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğünden uygun görüş alınmalıdır.

İNSAN VE CANLILARIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEKTİR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliğinde madde 10’a göre; ‘güzergah belirlenmesinde, çevresel anlamda önem arz eden ormanlar, sit alanları, sulak alanlar, koruma statüsü olan alanlar, biyolojik çeşitlilik açısından önem arz eden ekosistemler, kıyı ve sahil şeritleri ile özellikle verimli tarım arazilerinin seçilecek güzergah üzerinde olmamasına dikkat edilir. Güzergâh, mümkün olduğunca yollara yakın ve işletme kolaylığı olan, imar planı olmayan tarıma elverişsiz arazilerden geçecek şekilde seçilir’ denilmektedir. Proje güzergâhı incelendiğinde görülmüştür ki güzergah 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre düzeni Planına göre, 1. öncelikli tarımsal niteliği korunacak alanlardan, orman alanlarından ve kırsal yerleşim alanları, akaryakıt istasyonları ile planlı alanlarda bulunan meskun mahallerin yakınından geçmektedir. Ayrıca proje güzergâhında patlatma yapılacağı belirtilmiştir. Patlatma sırasında oluşacak gürültü ve rüzgârında etkisiyle toz kirliliği projenin güzergâhına yakın yerleşim alanlarında yaşayan insan ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

GÜZERGAH UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR

Üst ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine, onaylı nazım, uygulama ve mevzii imar planlarına, ilgili kurum/kuruluş görüşlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mer’i mevzuata uyulması, yazımızda proje güzergâhına yakınlıkları tanımlanan yerleşim alanları, akaryakıt istasyonları, sanayi alanları tarımsal alanlar ve orman alanları dikkate alındığında, insan ve canlılara verilecek olumsuz etkileri görüldüğünden güzergâh kurumumuz açısından uygun görülmemiştir.”

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑