(Eren Aşnaz / Çanakkale Olay – 13 Nisan 2018)

Ayvacık’ın Gülpınar Köyü’nde zeytinlik alan içerisinde sondaj çalışması yapılmak istenmesine karşı Gülpınar halkı emsali görülmemiş bir direnişe imza atmış, 33 gün boyunca zeytinlik alanlarında nöbet tutan kadınlar, sondaj firmasının Gülpınar’dan gitmesini sağlamıştı. Son yaşanana gelişmede ise ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için açılan davada ‘Yürütmenin Durdurulması Talebinin’ reddine karar verildiği açıklandı. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ise söz konusu karara karşı ‘Zeytin Yasası’nı hatırlatarak; “Kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesislerin zeytinlik sahalara 3 kilometre mesafe içerisinde yapılması mümkün değildir” dedi. 

Ayvacık’ın Gülpınar Köyü’nde zeytinlik alan içerisinde jeotermal enerji sondaj çalışmasına karşı Gülpınar halkı zeytinliklerine ve yaşam alanlarına sahip çıkmış, 33 gün boyunca süren nöbeti ile başta kadınlar olmak üzere, sondaj firmasının Gülpınar’dan çekilmesini sağlamışlardı. Gülpınar Köyü’nde Pınarkale Enerji Üretim San ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 7 adet jeotermal arama amaçlı sondaj faaliyeti projesine ilişkin verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile açmış olduğu davada Çanakkale İdare Mahkemesi  ‘idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği’ gerekçesi ile yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Konuyla ilgili Gülpınar Sürütülebilir Yaşam Derneği tarafından yapılan açıklamada, Mahkemenin önce keşif kararı verdiği, keşif için atanan bilirkişi heyetinin tamamının zeytincilik ve jeotermal faaliyetlerinin olmadığı Karadeniz illerindeki üniversitelerden seçilmiş olmasının dava konusuna uzak kalacaklarından bahisle atanan bilirkişi heyetine yaptıkları itirazın reddedildiği ifade edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde yapılan keşif neticesinde ise bilirkişi heyeti tarafından bir rapor hazırlandığı, ancak bilirkişilerin raporlarında, sadece proje dosyasında yazılı taahhütleri göz önüne alarak proje dosyasını yeterli kabul ettikleri belirtildi.

“İptal istemimizi destekleyecek emsal kararları dilekçemize ekledik”

Bilirkişi raporunun adeta proje tanıtım dosyasının tekrarı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada; “Rapor içeriği itibariyle eksik ve kabul edilemez mahiyette olduğundan ‘Bilirkişi Raporuna’ itirazımızı Mahkemeye sunduk. Bilirkişi Raporuna itirazımızda keşif esnasında keşif heyeti tarafından da görüldüğü üzere sondaj alanı çevresi ve etki alanının zeytinliklerle kaplı olduğuna, Sondaj faaliyetinin yürütüldüğü alanın zeytinlik olduğu hususunda şüphe olmadığına göre faaliyetin ‘3573 Sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılatılması Hakkında Kanun Hükümlerine’ açıkça aykırı olduğunu belirttik. Yürütmeyi durdurma ve iptal istemimizi destekleyecek emsal nitelikte İzmir ve Aydın İdare Mahkemelerince ve Danıştay tarafından verilmiş kararları ve Bilirkişi Raporlarını dilekçemize ekledik.  Danıştay 8. Dairesinin 6709 esas sayılı kararı ile artık ‘Kamu Yararı Kararı Alınarak Dahi’ kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesislerin zeytinlik sahalara 3 km mesafe içerisinde yapılması mümkün değildir. Keşif mahallinde bizzat Bilirkişi Heyeti tarafından da görüldüğü üzere; sondaj alanı ve kilometrelerce çevresi zeytinliktir” denildi.

“Hukukun üstünlüğüne ve halkın gücüne inancımız sonsuzdur”

Çanakkale İdare Mahkemesi’nin Mevzuat hükümlerini ve emsal kararları dikkate alarak usule, yasaya ve hukuka aykırı olan dava konusu idari işlemin iptaline karar vereceğine dair inançlarını koruduklarını belirtilen açıklamada; “Mahkemenin nihai kararı da aleyhimize olursa hukukun bütün yollarını sonuna kadar kullanacağız. Derneğimiz ve geçim kaynağı zeytincilik olan Gülpınar halkı, Gülpınar ve çevresinde zeytinliklerinin ortasına jeotermal sondaj yaptırmamak için elinden geleni yapacaktır. Halkın ve yasaların karşısında hiçbir güç duramayacaktır. Bu konuda hukukun üstünlüğüne ve halkın gücüne inancımız sonsuzdur” ifadelerine yer verildi.