(KOS Medya – 27 Ağustos 2019)

Kuzey Ormanlarının Beykoz kesiminde, orman alanını yapılaşmaya açan imar planının yürütmesi durduruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak 22 Mayıs 2017 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarının yürütmesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucu  durduruldu.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinden yapılan açıklamaya göre , İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, 4 pafta 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342 sayılı parseller ve 4 pafta, 134 ada, 10 parsele ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi tarafından yürütmesi durduruldu.

İstanbul Kuzey Ormanlarının korunması amacına aykırı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin 31.07.2019 tarihli kararında, dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanlarının olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığı, çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüd-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı sonucuna varıldı.

İmar planları onaylanmadan önce şantiye levhalarının yerleştirildi

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’nca üniversite yapılmak istenen 60 bin metrekarelik orman alanı aynı zamanda doğal sit alanı niteliğinde. Dava konusu edilen planlar ile büyük bir kısmı 3. derece doğal sit alanında, bir kısmı da 2. derece doğal sit alanında kalan alanda 5 katlı yapıya izin veriliyordu.  Orman arazisinin ortasında bulunan alana, üniversite tarafından imar planları onaylanmadan önce şantiye levhalarının yerleştirilmişti.