(Evrensel – 10 Eylül 2019)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Esenler’de 720 hektar alan büyüklüğündeki askeri araziyi yapılaşmaya açtı. Yapılaşmaya açılan bölgeye 21 külliye inşaa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Esenler’de Topkule Kışlası’nın bulunduğu 720 hektar alan büyüklüğündeki askeri araziyi yapılaşmaya açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planında yapılaşmaya açılan bölgeye 21 külliye inşaa edilecek.

Planda yer alan ifadeler ise şöyle: “Esenler Kuzey (Topkule – Baştabya) Rezerv Yapı Alanına ilişkin hazırlanan plan teklifinde alanın sadece yüzde 42’sinin Konut, Ticaret ve Turizm vb. işlev alanları olduğu belirlenmiş ve bu alanların da Esenler meskûn alanda bulunan Riskli yapı stokunun transfer edilmesi için kullanılması önerilmiştir. Ayrıca planlama alanının %58’sinin Park Alanı, Eğitim Alanı, Sosyo Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Meydan, Sağlık Tesisi Alanı, Yol, Dini Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı vb. donatı işlevlerine ayrıldığı hazırlanan plan teklifine ilişkin arazı kullanım kararlarında görülmektedir.”

“GELENEKSEL” MAHALLE

Plana göre bölge ‘geleneksel mahalle anlayışı’ günümüze uyarlanacak. Şifahane-Darüşşifa (Hastane), İmarethane Aşevi (Sosyal kültürel tesis), ibadethane (camii), Tekke-Zaviye (Otel), Medrese-Mektep-Sübyan Okulu (Eğitim) inşaa edilecek.

“YAPILAŞMAYA DEĞİL, YEŞİL ALANA İHTİYAÇ VAR”

Planı Evrensel’e değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar şu ifadeleri kullandı: “İstanbul son derece hızlı ve kontrolsüz gelişirken yapılaşma baskısına maruz kalmadan günümüze kadar korunarak gelen askeri alanlar da artık bu baskıya direnemiyor. Topkule Kışlası’nın bulunduğu 720 hektar alanlık arazi de ne yazık ki yapılaşmaya açılacak. Halihazırda son derece yoğun bir nüfusun ve yapılaşmanın bulunduğu bölgede açık alan olarak önemi daha da artan bu arazinin yapılaşmaya açılması, bölgede zaten yetersiz olan kentsel standartlar açısından tehdit oluşturacak, ulaşım yoğunluğunu olumsuz etkileyecek. Bakanlığın onayladığı plan değişikliği incelendiğinde, mevzuat ve plan yapım teknikleri açısından da yetersizlikler görülüyor.

Yürürlükteki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında askeri alanların dönüşmesi halinde öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması öngörülüyor. Sadece bu öngörü açısından bile bakıldığında üst ölçekli plan kararlarına aykırı bir mekânsal karar söz konusu. Megakentin yeni yapılaşacak alanlara değil, kamusal kullanıma elverişli, açık ve yeşil alanlara ihtiyacı var. Parçacıl plan değişiklikleriyle kentimize yapılan keyfi müdahaleler artık son bulmalı, bütüncül planlama ilkeleri bir an önce hatırlanarak uygulanmalı.