Edirne , Uzunköprü’de yapılması plananan Kavacık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine karşı Kavacık Köy Muhtarlığı tarafından açılan İmar Planlarının İptal Davasında bilirkişi raporu yayımlandı. Heyet, köy halkının mücadelesini haklı bulurken, proje, tarım alanlarının önceliği ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedefine uyumlu görülmedi.

Edirne’nin Uzunköprü İlçesine bağlı Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinde köy halkının itirazları ve Kavacık Köy Muhtarlığı tarafından açılan İmar Planlarının İptal Davasında olumlu gelişme yaşandı. Edirne İdare Mahkemesi’ne açılan iptal davasının bilirkişi raporunda heyet, köylüyü haklı buldu.

Köy meydanında açıklama yapan bölge sakinleri, oy birliğiyle alınan kararları sevinçle karşıladı. Davanın avukatlığını yapan Trakya Platformu Dönem Sözcülerinden Bülent Kaçar, bölge sakinleri adına açıklamayı okudu. Kaçar, açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne İdare Mahkemesinde Kavacık Köy Muhtarlığı adına açtığımız davada yapılan keşif sonucu hazırlanan akademik bilirkişi raporuyla Kavacık köylülerinin davalarının haklılığı ve itirazlarının doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kavacık köylülerine ve tüm ülkemiz halkına ait hazine arazisini çok ucuza satın alıp ısrarla kurulmak istenen Karma OSB projesi için Trakya Bölge Çevre Düzeni Planında ve Edirne İl Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliklerin bilime aykırılığı Danıştay 6.Dairesinde açtığımız davada verilen akademik bilirkişi raporuyla yine oybirliğiyle kanıtlanmıştı. Bilirkişi Kurulunun bilimsel raporu doğrultusunda, Uzunköprü Belediye Başkanlığını, Edirne İl Özel İdaresini, Edirne İl Genel Meclisini, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasını, Karma OSB Yönetimini, Kavacık köyü halkına rağmen kurmak istedikleri Karma OSB projesinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kavacık köylülerinin bugüne kadar haklı itirazlarını görmezden gelenler bilmelidir ki müvekkillerimiz sadece bilime, hukuka ve kendilerine güvendiler. Kavacık köylüleri sadece kar ve rant anlayışıyla hareket edenlere karşı köylerini hukuksal ve toplumsal olarak korumaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Köy halkı kararlı

Kavacık Köy Muhtarı Aziz Kurt da köy halkı olarak tarım alanlarını ve doğayı savunacaklarını belirterek, “Edirne İdare Mahkemesinde Kavacık Köyü köy tüzel kişiliği adına açtığımız karma OSB’nin imar planlarının iptali davasının bilirkişi raporu köyümüz lehine olumlu gelmiştir.  Bizler bilime ve hukuka güveniyoruz ikinci defa bilim buraya OSB yapılamaz diyerek olumsuz rapor vermiştir. Hukukun da lehimize olumlu karar vereceğine inancımız tamdır.  Bizler haklı olduğumuz bu süreci sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Çünkü bu topraklar bizim yaşam alanlarımızdır. Tarımın önem kazandığı bu günlerde mücadelemizin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tarım merkezi Trakya alt bölgesi korunmalı

Uzunköprü Karma OSB projesinin bilime ve planlama hukukuna aykırılıkları ikinci Bilirkişi Heyeti raporunda özetle şöyle belirtildi: “Planlama sürecinde Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde kalan alanlarda; koruma kullanma dengesinin sağlanması, kısıtlı doğal kaynakların doğal, tarihi, kültürel çevre değerlerinin korunması, tarım alanlarının, sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanların, sulak alanların ilgili mevzuatında öngörülen kurallar çerçevesinde kullanımı ve korunması esastır.  01.07.2010 tarihli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda dava konusu alanda Tarım Alanı kullanımı öngörülmüştür.  1/25000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı’nda dava konusu alanın kullanımı ‘Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan’ iken söz konusu kullanım Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ile Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmiştir. Ancak süreç, bir bütün olarak değerlendirildiğinde alana yönelik plan dizgesi ile tarımsal niteliği ön planda olan doğal özellikleri olan bir alan Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Bu yönüyle planlama, bir alandaki koruma-kullanma dengesini gözetmek durumundadır. Doğal, çevresel ve tarihi değerlerin ve kaynakların uygun ve akılcı bir şekilde yönetilmesi, söz konusu değerlerin bozulmasına karşı politikaların geliştirilmesi ve bu değerlerin bulunduğu alanların koruma ve geliştirme yükümlülüğü gibi konular yerel yönetimlerin tarih, kültür ve çevreye dair tutumlarını geliştirmesi gereken konular olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede, doğal ve tarihi öneme sahip alanlar üzerinde gelişme ve yayılma ile oluşabilecek baskılarının en aza indirilmesine yönelik geliştirilecek plan ve kararlar kamu yararına olacaktır.

Kavacık OSB’ye bilirkişi ‘hayır’ diyor

Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi’nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirilmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Kişilerin/kurumların bireysel olarak kendi yararlarını artıracakları eylemlerin tüm toplumun yaşamının bir parçası olan kamu yararını zedelememesi gerekmektedir. Dava konusu alanda kamu yararı, doğal çevrenin sürdürülebilirliği üzerinden tanımlanabilmektedir. Bu tutuma göre, sürdürülebilirlik ilkesine göre koruma-kullanma dengesinin sağlanması için plan bütünü içinde tarım ve orman alanlarının korunmasına öncelik verilmelidir.

Sürdürülebilirlik yok doğal alanlarla uyumlu değil

Alanda gerçekleşecek yapılaşmayı salt Organize Sanayi Bölgesi ile sınırlı bir şekilde değerlendirmemek gerekmektedir. Zira, sanayi bölgesinin yaratacağı trafik yoğunluğu ve farklı üretim türleri, hem yakın çevrede yaşayanların günlük hayatı ve sağlık durumları, hem de tarım ve orman arazileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Organize Sanayi Bölgesi kararı doğrultusunda bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, üst kademe planların sunmuş olduğu çerçeve içinde benimsenen sürdürülebilirlik ilkesine, koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedefine ve doğal alanların korunması gerekliliği kararı ile uyumluluk göstermemektedir.

Sağlık koruma bandı yetersiz görüldü

Diğer yandan, dava konusu planlarda, Organize Sanayi Bölgesi’nin güneybatıdaki bir bölümünde sağlık koruma bandı öngörülmemiştir. Bu bölgedeki Park Alanı kullanımı bulunduğundan sağlık koruma bandı gereksinim duyulmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açık bir biçimde belirtildiği gibi, Organize Sanayi Bölgesi’nin çevresinde ‘sağlık koruma bandı konulması mecburidir.’ Plan bütününde park alanı kullanımı öngörülen diğer bölümlerde sağlık koruma bandı öngörüldüğü görülmektedir. Plan bütününde, planın bir bölümünde sağlık koruma bandı öngörülmesi, başka bölümlerinde öngörülmemesi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen ilke ve esaslara uygunluk göstermemektedir. Bilirkişi kurulu, dava konusu planların, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne oybirliğiyle ulaşmıştır.”

Jale Avyüzen Zobar /Edirne Yenigün Gazetesi – 04.02.2021